Our POP

 POP – 1

 

18, Purana Paltan, Paltan Plaza (4th floor) C-4, Dhaka-1000

Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Munam Ahmed

Phone: +880 1849859692

 POP – 2

 

85, Naya Paltan, Masjid Goli (6th floor),

Dhaka-1000
Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Golam Rabbani

Phone: +880 1849859692

 

 POP – 3

 

28/A-5, Motijheel, Khan Mansion (9th floor), Dhaka-1000 

Thana: Motijheel PS
POP In charge Name

Md. Amir Hossain Rakib
Phone: +880 1958373475

 

POP – 4

 

2.B.B. Avenue Gulistan Shopping Complex (8th floor), Dhaka-1000

Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Nizam Uddin

Phone: +880 1865030692

POP – 5

 

14, Kakrail, Bir Uttam 

Samsul Alam Road (5th floor), Dhaka-1000 

Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Safayet Hossain
Phone: +880 1865030692

POP – 6

 

47, KP Ghosh Street, Ground floor, Bangshal, Dhaka-1100

Thana: Bangshal PS
POP In charge Name

Mohammad Saddam

Phone: +880 1849859692

 POP – 7

 

East Nandipara, Road-7, Zaman’s House, Sabujbag, 

Dhaka-1214 
Thana: Sabujbag PS
POP In charge Name

Golam Rabbani
Phone: +880 1865030690

 POP – 8

 

Abul Khair Road, House-2, Word-31

Dhaka-1100
Thana: Bangshal PS
POP In charge Name

Md. Amir Hossain Rakib

Phone: +880 1849859692

 

 POP – 9

 

Shaheed Sangbadik Salina Parveen Sarak & Road-66 Outer Circular Road, House-Hal Mars-5, Ward-19

Dhaka-1217 

Thana: Ramna PS

POP In charge Name 

Md. Mayen Uddin

Phone: +880 1958373470