Our POP

POP – 1


85, Naya Paltan, 

Masjid Goli(6th oor), 

Dhaka-1000,
Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Golam Rabbani
NID: 19927524703000042
Phone: +88 01865030690

 POP – 2

 

2.28/A-5, Motijheel, Khan Mansion (Room No:9F),

Dhaka-1000
Thana: Motijheel PS
POP In charge Name

Md. Amir Hossain Rakib

NID: 1595510615078

Phone: +880 1849859692

 POP – 3

 

2.B.B.Avenue, Gulistan Shopping Complex (8th oor), 

Dhaka-1000 

Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Nizam Uddin
NID: 19977514795000073
Phone: +880 1958373475

POP – 4

 

14, Kakrail Bir Uttam

Samsul Alam Road (5th Floor),

Dhaka-1000

Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Safayet Hossain

NID: 7524705978727
Phone: +880 1865030692

POP – 5

 

14, Kakrail Bir Uttam 

Samsul Alam Road (5th Floor), 

Dhaka-1000 

Thana: Paltan PS
POP In charge Name

Safayet Hossain
NID: 7524705978727
Phone: +880 1865030692

POP – 6

 

Road-3, Nandipara, Dokkhingaon, Bashabo, Khilgaon,

Dhaka-1214

Thana: Khilgaon PS
POP In charge Name

MD. Amjad Hossain

NID: 869 665 8999
Phone: +880 1673266675