admin@microlinkbd.net
18, Purana Paltan, Paltan Plaza(4th Floor), Dhaka-1000

Microlink technology

Our POP
Home » Our POP

POP -1

85, Naya Paltan, Masjid Goli(6th floor), Dhaka-1000,

Thana: Paltan PS

POP In charge Name: Golam Rabbani

NID: 19927524703000042

Phone: +88 01865030690

POP -2

2.28/A-5, Motijheel, Khan Mansion (Room No:9F), Dhaka-1000

Thana: Motijheel PS

POP In charge Name: Mojibul Hoque Rasel

NID: 1595510615078

Phone: +880 1849859692

POP -3

2.B.B.Avenue, Gulistan Shopping Complex (8th floor), Dhaka-1000

Thana: Paltan PS

POP In charge Name: Gias Uddin Niloy

NID: 19977514795000073

Phone: +880 1876062653

POP -4

14, Kakrail Bir Uttam Samsul Alam Road (5th Floor), Dhaka-1000

Thana: Paltan PS

POP In charge Name: Monir Hossain

NID: 7524705978727

Phone: +880 1865030692

POP -5

43, KP Ghosh Street, Babubazar, Kotwali Dhaka-1100

Thana: Bangshal PS

POP In charge Name: Mohammad Saddam

NID: 330 123 5010

Phone: +880 1915555700

POP -6

Road-3, Nandipara, Dokkhingaon, Bashabo, Khilgaon, Dhaka-1214

Thana: Khilgaon PS

POP In charge Name: MD. Amjad Hossain

NID: 869 665 8999

Phone: +880 1673266675