POP

POP -1

85, Naya Paltan, Masjid Goli(6th floor), Dhaka-1000,

Thana: Paltan PS

POP In charge Name: Golam Rabbani

NID: 19927524703000042

Phone: +88 01865030690

POP -2

2.28/A-5, Motijheel, Khan Mansion (Room No:9F), Dhaka-1000

Thana: Motijheel PS

POP In charge Name: Mojibul Hoque Rasel

NID: 1595510615078

Phone: +880 1849859692

POP -3

2.B.B.Avenue, Gulistan Shopping Complex (8th floor), Dhaka-1000

Thana: Paltan PS

POP In charge Name: Gias Uddin Niloy

NID: 19977514795000073

Phone: +880 1876062653

POP -4

14, Kakrail Bir Uttam Samsul Alam Road (5th Floor), Dhaka-1000

Thana: Paltan PS

POP In charge Name: Monir Hossain

NID: 7524705978727

Phone: +880 1865030692